actions

古川栄司

2018/8/9/ (木) 08:40時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (1版 をインポートしました)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)

古川 栄司(ふるかわ えいじ、1971年7月11日 - )は、日本の元歌手俳優タレント男性アイドルグループ忍者」の元メンバー。静岡県熱海市出身。

人物

ジャニーズ時代の参加ユニット

主な出演作品

テレビドラマ

舞台・ミュージカル

  • 「少年隊ミュージカルPLAYZONE」シリーズ (通称・プレゾン、PZ)
  1. PLAYZONE'89 Again (1989年
  2. PLAYZONE'90 MASK (1990年

関連項目

出典

  1. 週刊文春2009年7月16日号「『元ジャニーズ』18人 壮絶な人生」
  2. 週刊文春2009年7月16日

テンプレート:忍者